Tüzük
Dernek Tüzüğü

SAMSUNSPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

 

BİRİNCİ BÖLÜM

 

KURULUŞ HÜKÜMLERİ

 

 

MADDE 1: DERNEĞİN ADI;

 

Derneğin adı “Samsunspor Kulübü”dür. Bu ad; Tüzükte, evraklarda, yazışmalarda ve her türlü sözleşmede “Samsunspor” veya “Kulüp” olarak ifade edilir.

 

MADDE 2: DERNEĞİN YERLEŞİM YERİ VE ŞUBESİ

 

Merkezi ve yerleşim yeri Samsun’dur. Şubesi bulunmamaktadır.

 

MADDE 3: DERNEĞİN KURUCU ÜYELERİ

 

Derneğin Kurucu Üyeleri aşağıda gösterilmiştir.

 

Adı ve Soyadı

 

Baba Adı

 

     Doğum Yeri-Yılı

 

      Mesleği

 

Uyruğu

Kadri ERSAN

Zekai

      Bayramiç - 1924

      Bankacı

    T.C.

Mehmet SARIGÖLLÜ

Kadir

      Sarışaban - 1921

      Memur

    T.C.

Temel SOYMAN

Mustafa

      Samsun   -  1921

      Memur

    T.C.

Kemal ÜLGEN

Recep

      Mürefte  -  1923

      İlaç Mümessili

    T.C.

Osman ARPACIOĞLU

Hürrem

      Amasya  -  1924

      Eczacı

    T.C.

Faruk ARABOĞLU

Tahsin

      Çorum    -  1925

      Tüccar

    T.C.

Muzaffer UZAR

Sebahattin

      Samsun  -  1923

      Fabrikatör

    T.C.

Tevfik MESUTOĞLU

Rüstem

      Samsun  -  1339

      Tüccar

    T.C.

Erkal KÖKTENER

Kerim

      Samsun   - 1934

       Eczacı  

    T.C.

Cemal SİCİMOĞLU

İbrahim

      Kayseri   - 1933

      Tüccar

    T.C.

Ahmet ACAREL

Mehmet

      Ladik      - 1926   

      Şoför

    T.C.

Nüzhet ULUSOY

Kemal

      Çarşamba -1922

      Avukat

    T.C.

Zeki YURTTAŞ

Hakkı

      Samsun   - 1934

       İnş. Tek.

    T.C.

Nurettin ERSÖZ

Mehmet

       İnebolu  - 1912

      Tüccar

    T.C.

Nazım ÖZGÜR

Mehmet

       Samsun  - 1929

      Tüccar

    T.C.

Kaya UÇAR

Kemal

       Çarşamba-1930

      Komisyoncu

    T.C.

Hikmet ALTUNMAKAS

Y.Ziya

       Samsun  - 1934

      Muhasebeci

    T.C.

 

 

 

 

 

MADDE 4: RENKLERİ VE AMBLEMİ

 

Renkleri "Kırmızı, Beyaz, Siyah”tır. Özel işaret ve sembolü bu maddede yer aldığı üzere Mustafa Kemal Atatürk’ün Samsun Heykelidir. Bu amblemi kullanmak Kulübün iznine bağlıdır.

 

                                                    

 

MADDE 5: KAYIT VE SİCİLLER

 

Kulübün her türlü kayıt, defter ve sicili kulüp merkezinde tutulur, bulundurulur ve korunur.

 

Birinci Bölümde yer alan hükümler kısmen de olsa değiştirilemez, değiştirilmesi teklif dahi edilemez.

 

İKİNCİ BÖLÜM

 

AMAÇLAR VE KAPSAM

 

MADDE 6: DERNEĞİN AMACI 

 

Samsunspor Kulübü Derneğinin  amacı;

 

a. Gençliğin spor aracılığı ile sağlığını korumak, bedence gelişmesini sağlamak, zararlı ve kötü alışkanlıklar edinmesini önlemek,

 

b. Bu amacı gerçekleştirmek için her çeşit spor dalında çalışma yapmak ve düzenlenen yarışmalara katılmak,

 

c. Bu maksatla spor tesisleri yapmak veya edinmek, spor tesislerinde öğrenim ve çalışma yapmak, yaptırmak ve yapanlara yardımcı olmak,

 

d. Bu maksatla her yaşta sporla ilgilenenlere, sağlığı için spor yapmak isteyenlere spor tekniğini öğretmek ve geliştirmek amacıyla gerekli olanakları sağlamak,

 

e. Bu amacı gerçekleştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve ilgili diğer kurumlarca hazırlanan tüzük ve yönetmelikler uyarınca faaliyet ve sporcu tescil işlemlerini yapmak,

 

f. Kamu yararını ön planda tutarak spor yapmak, Atatürk’ün gösterdiği hedef doğrultusunda “ zeki, çevik ve ahlaklı” sporcular yetiştirmek, ülke yararına eğitim-kültür-turizm-tanıtma hizmetlerinde bulunmak. Ülke sporunu geliştirmek, sporculara ülke ve millet bilinci vermek, İlköğretim-Lise-Kolej düzeyinde eğitim kuruluşları yapmak ve işletmek ve dernek gelirlerinin en az yüzde seksenini bu amaçlar için harcamak,

 

g. Sporun evrensel değerleri olan sevgi, dostluk, barış gibi değerler ile her türlü sportif mücadelenin centilmence yapılması gerektiği anlayış etrafında kenetlenmiş bir taraftar yapısı oluşturmak ve bu yapıyı topluma örnek olacak biçimde korumaya özen göstermektir.

 

h. Otel, sosyal tesisler, spor kampları, spor tesisleri gibi konaklama, dinlenme, yiyecek ve içecek yerleri faaliyetleri için gerekli tesis ve işletmeleri işletmek, kiralamak, kiraya vermek.

 

i. Her türlü otoparklar işletmek, yönetmek, kiralamak, kiraya vermek.

 

MADDE 7: KAPSAM

 

Kulüp 5253 sayılı Dernekler Yasası ile Dernekler için yasaklanmış bulunan işlem ve eylemlere katılamaz. Kulüp kesinlikle siyasetle uğraşmaz.

 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

 

ÜYELİK HÜKÜMLERİ

 

MADDE 8: ÜYE OLMAK HAKKI

 

Üye, işbu tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek suretiyle Samsunspor Üyeliği sıfatını kazanan kişidir.

 

Kulübe gerçek ve tüzel kişiler üye olabileceği gibi ayrıca tüzükte belirtilen nitelikleri taşıyan kişilere onur üyeliği ve genç üyelik sıfatı verilebilir.

 

a.Gerçek Kişiler;

 

Fiil ehliyetine ve medeni haklarını kullanma ehliyetine sahip ve 18 (on sekiz) yaşını doldurmuş, kalbinde Samsunspor sevgisi taşıyan ve kulübün değerlerine saygılı herkes Kulübe üye olabilir. Kulübe üyelik başvurusunda bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, sayılan koşullardan başka son iki yıldır aralıksı Türkiye’de ikamet ettiğini belgelemesi gerekir.

 

 

 

Ancak;

 

(1) Yasalarda derneklere üye olmaları yasaklanmış olanlar,

 

(2) Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olanlar, yüz kızartıcı, evrakta sahtecilik, kanuna aykırı dernek kurma ve yönetme suçlarından her hangi birinden hüküm giymiş olanlar,

 

(3) Daha önce disiplin cezası dışındaki nedenlerle üyelikten çıkarılmış olanlar ancak Genel Kurul’un onaylaması halinde,

 

(4) Türkiye profesyonel spor liglerinde aynı kategoride faaliyet gösteren başka bir spor kulübüne üye olanlar ile Samsunspor Kulübü’nde hali hazırda lisanslı sporcu olanlar,

 

(5) Ayrıca, Türkiye profesyonel spor liglerindeki takımlara üye olan, bu takımlar ve/veya iştirakleri ile ortaklıkları bulunan mevcut üyeler üyelik haklarından faydalanamazlar.

 

b. Tüzel Kişiler

 

(1) Yetkili organlarından Samsunspor Kulübüne üye olmak ve üyelikle ilgili yükümlülüklerini yerine getireceğine dair karar almak,

 

(2) Tüzük, senet, ana sözleşme gibi kuruluşla ilgili ve Faaliyet Belgesi gibi işlerliği ile ilgili belgeleri ve b.(1) uyarınca alınan kararı sunmak,

 

(3) Yönetim Kurulunca hazırlanıp basılan ya da elektronik ortamda sunulan üye formunu doğru ve eksiksiz doldurmak,

 

(4) Yıllık aidatını taahhüt etmek ve peşin olarak ödemek,

 

(5) Kulübün yetkili kurullarından birinin tanıtıcı ve üyeliğe önerici onayını almak, koşulu ile üyelik başvurusunda bulunabilirler.

 

Kulübe üyelik başvurusunda bulunan yabancı uyruklu gerçek kişilerin, sayılan koşullardan başkaca Türkiye’de yerleşme hakkına da sahip olması gerekir.

 

c. Onur Üyeliği

 

Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişiler arasından Divan Başkanlık Kurulu’nun teklifi üzerine Yönetim Kurulu’nun onayı ile seçilen kişilerdir. Onur Üyeliği Belgesi bu üyeliği teklif eden kurulun başkanı ile Yönetim Kurulu Başkanı tarafından imzalanır. Dernek asıl üyelerinin aynı zamanda onur üyesi olarak seçilebilmeleri mümkündür. Dernek asıl üyesi olmayan onur üyelerinin kulübün organlarında seçme ve seçilme hakları olmayıp, aidat ödeme yükümlükleri de yoktur.

 

d. Genç Üyelik

 

Samsunspor’u tek takımı olduğunu kabul eden, yüreği Samsunspor sevdası ile atan  15-25 yaş arasındaki Samsunspor taraftarlarından kulübe üye olmasında herhangi bir engel olmadığı halde kulüp üyeliğinin yükümlülüklerini yerine getirmekte güçlük çekenler kulübe genç üye olarak kabul edilebilirler. Kulübe genç üye olarak kabul edilenlere, “Samsunspor Genç Üye Kartı” verilir. Aynı imkândan yararlanmak isteyen 15-18 yaş aralığındaki kişilerin genç üye olarak kabul edilebilmeleri veli ya da vasilerinin onayı ile mümkündür. Genç üyelik başvurusunun Gerçek/Tüzel/Onur üyelerinden herhangi birisinin teklifi ile verilmelidir.

 

Genç üyelerin görevi, centilmenlikleri ile her ortamda örnek gösterilen taraftar olmak, maçlarda düzenleyecekleri tribün gösterileri ve verecekleri destek ile Samsunspor takımının motivasyonu arttırmak, Samsunspor’un gönüllü elçisi olarak takıma kendi yaşdaşlarından taraftarlar kazandırmak ve ayrıca Samsunspor Yönetim Kurulu’nun kulüp için kendilerinden talep ettiği görevleri yerine getirmektir.     

 

MADDE 9: ÜYELİK BAŞVURUSU

 

a. Madde 8’de belirtilen nitelikleri taşıyan ve kulübe üye olmak isteyen kişi, kulüp tarafından hazırlanan üyelik başvuru formundaki bilgileri doldurur ve 2 (yıl) yılını doldurmuş 1 (bir) üye ile birlikte imzalar. Üye adayı, üyelik başvuru formunda beyan ettiği bilgilerin doğruluğunu onaylar. Ayrıca, nüfus cüzdan suretini, başvurudan en fazla 1 (bir) ay önceki tarihi taşıyan ikametgâh ve adli sicil belgesini eklemek zorundadır. Üyelik başvurusu ve ekleri, bir dosya halinde kulüp Genel Sekreterliği’ne kayıt numarası ve tarih alınarak verilir.

 

b. Yönetim Kurulu, üyelik başvuru formunu bir hafta içinde Sicil Kurulu’na alındı belgesi karşılığı verir. Sicil Kurulu, başvuru ve eklerini, tüzük hükümlerine uygun olup olmadığını araştırarak, Kulüp binasında 10 (on) gün süre ile askıya çıkarır. Gerektiğinde adayla sözlü görüşme yaparak, adı geçen hakkında yapacağı inceleme sonucunu, başvurusuna karşılık olarak bildirilmek üzere 15 (on beş) gün içinde Yönetim Kurulu’na verir. Yönetim Kurulu’nun vereceği karar kesindir. Başvurular, Genel Sekreter’liğe yapılan başvuru tarihinden itibaren en geç 30 (otuz) gün içinde karara bağlanır ve sonuç ilgili kişiye, Kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine göre yapılan bildirimler yoluyla bildirilir.

 

c. Yönetim Kurulu, üyeliğine karar verilen üye adayına bu kararla birlikte o yıla ait aidat yükümlülüğünü 7 (yedi) gün içinde yerine getirmesini bildirir. Süresi içinde aidat yükümlülüğünü yerine getiren üyenin dosyası, Sicil Kurulu’na gönderilir ve kayıt defterine işlenir. Yükümlülüğünü yerine getirmeyen üyenin üyelik başvurusunun kabulüne ilişkin karar, başkaca bir işlem veya bildirime gerek olmaksızın kendiliğinden kalkar ve üyelik başvurusu hiç yapılmamış sayılır.

 

d. Kulüp üyelerinin ödeyeceği yıllık aidat tutarları ile bunların üst sınırı, mevcut tutarlardan az olmamak ve en fazla 50% oranında artırılması mümkün olmak üzere her yıl Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Üyelik aidatı senelik en az 150TL’dir. Aidat ödemeleri, Kulübün veznesine, Kulüp tahsildarına makbuz karşılığı nakden veya Kulübün göstereceği bankadaki hesaba yapılabilir.

 

e. Kulübe büyük yararı, maddi ve manevi yardımı dokunmuş veya dokunacak, kamuoyu tarafından da bilinen ve tanınan kişilere Yönetim Kurulu’nun önerisi ve Divan Kurulu’nun uygun görmesi ile Kulüp “Onur” üyeliği verilir. Bu kişiler, Divan Kurulu’nun da doğal üyesi olmakla, diledikleri takdirde Divan Kurulu ve Genel Kurul toplantılarına katılabilirler. Ancak, onur üyeliği asıl üyeliğe dönüşmedikçe seçme ve seçilme hakları yoktur.

 

f. Kulübün faaliyet gösterdiği spor dallarında en az 5 (beş) yıl lisanslı amatör sporcu olarak ulusal ve uluslararası yarışmalarda kulübü temsil etmiş ve sporu kulüpte bırakmış sporcular, giriş ücretinin yarısını ödeyerek; ulusal ve uluslararası yarışmalarda, olimpiyatlarda, dünya şampiyonalarında ilk üç dereceye girenler giriş ücreti ödemeksizin kulübe üye olabilirler. Profesyonel sporcular ile sözleşmeli olarak ücret alan sporcular, giriş ücretinin tamamını öderler. Üniversite eğitimini sürdüren ve bunu belgelendiren kişiler, lisans eğitimleri devam ettiği müddetçe giriş ücreti ve aidat ücretinin yarısını öderler.

 

g. Üye yıllık aidat borçlarında kulüpte tutulan defter kayıtları esastır. Üye kayıt defterinde yazılı olan iletişim bilgilerini değiştiren üye, yeni iletişim bilgilerini 30 (otuz) gün içinde Kulübe bildirmek zorundadır. Aksi halde üyenin Kulüpte kayıtlı iletişim bilgilerine yapılan bildirimler geçerlidir.

 

MADDE 10: ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

 

Kulüp üyeleri, işbu tüzük ve ilgili mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde Kulüp faaliyetlerine katılma, imkânlarından yararlanma, organlara seçme ve seçilme haklarına sahiptirler.

 

Üyeler, tüzükte belirtilen kurallar çerçevesinde taahhüt ettikleri aidat ödentilerini ödemekle yükümlü olup, ayrıca derneğin amaçlarına uygun davranmak ve derneğe bağlılık göstermek,

 

Kulübün amaçlarına ulaşmasını zorlaştırıcı veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdürler.

 

Yıllık aidatını her yılın 30 Eylül tarihine kadar ödemeyenler, üyelik başvurusunda verdikleri gsm, e-posta ve adres bilgilerine dayanarak cep mesajı veya elektronik posta ile uyarılırlar. Bu uyarıya rağmen 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar aidatını ödemeyen üye üyelik haklarından faydalanamaz. Üyelik haklarından faydalanamayan üyeler, Genel Kurul ve Divan Kurulu toplantılarına katılamayacakları gibi, kulübün organlarına da aday olamaz, seçilemez ve kulübe ait sosyal tesislerden yararlanamazlar. Seçilmiş olan varsa, bu üyenin görevleri sona erer.

 

 

MADDE 11: ÜYELİKTEN ÇIKMA  / ÇIKARILMA / ÜYELİĞİN DÜŞMESİ / SONA ERMESİ

 

Samsunspor Kulübü üyeliği aşağıdaki hallerde sona erer.

 

a.Üyelikten çıkma:

 

Her üye dilediği zaman Kulüpteki üyelik görevinden ayrılabilir ve kaydının silinmesini isteyebilir. Üyelikten çıkma, yazılı istekle olur. Bu isteğin Yönetim Kurulu Başkanlığına yapılması zorunludur.

 

b.Üyelikten çıkarılma:

 

İşbu tüzüğün 38.maddesi uyarınca Disiplin Kurulu tarafından verilen ve kesinleşen kesin ihraç kararının Yönetim Kurulu tarafından ilgili üyeye tebliği ile olur.

 

Yıllık aidatını ödemeyen üyeler, her yıl sonunda iadeli taahhütlü bir mektupla ödemeye davet edilir. Bu çağrı üzerine ödeme yükümlülüğünü mektubun tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde yerine getirmeyen üyenin üyeliği kendiliğinden sona erer ve Sicil Kurulu tarafından kaydı silinir. Kaydın silindiğine dair bu husus, Yönetim Kurulu tarafından 15 (on beş) gün içinde ilgiliye yazılı olarak bildirilir. Üyelik aidatını 2 (iki) yıl üst üste ödemeyen üyelerin üyelikleri kendiliğinden düşer. Bu şekilde üyeliği düşen üyenin kulübe yeniden üye olabilmesi için üyelik yıllarına ilişkin ödenmemiş aidatlarını ödemesi halinde aynı üye numarası ile kaydı yapılır. Bu husus gerçek ve tüzel kişiye bir defaya mahsus olmak üzere uygulanır.

 

c.Üyeliğin düşmesi-sona ermesi:

 

Üyelik için kanunda ve işbu tüzüğün 8. maddesinde aranılan nitelikleri sonradan kaybedenler ile bu niteliklere sahip olmadıkları sonradan anlaşılanlar, aidat yükümlülüğünü işbu tüzüğün 9. Maddesinde belirtilen usüller çerçevesinde yerine getirmeyenlerin üyelikleri kendiliğinden düşer.

Ayrıca, organlara seçilme niteliklerine sahip olmadıkları sonradan anlaşılan üyelerin bu görevleri de kendiliğinden sona erer. Bu durum, ilgiliye kulüpte kayıtlı iletişim bilgileri yoluyla bildirilmek üzere, Sicil Kurulu tarafından Yönetim Kurulu’na iletilir.

 

Üyelikten çıkarılan kişinin Genel Kurul’a başvurma hakkı saklıdır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

 

ORGANLAR

 

MADDE 12 : DERNEĞİN ORGANLARI

 

Derneğin Organları ;

 

a. Genel Kurul

 

b. Yönetim Kurulu

 

c. Denetleme Kurulu

 

d. Divan Kurulu

 

e. Disiplin Kurulu

 

f. Sicil Kurulu’ndan oluşur.

 

Ancak, Genel Kurulca ve Yönetim Kurulunca başka yardımcı organlar da kurulabilir. Bu organlara Genel Kurul ve Denetleme Kurulunun görev, yetki sorumlulukları devredilemez.

 

MADDE 13: GENEL KURUL

 

Genel Kurul, kulübün en yetkili ve en üst karar organıdır. Genel Kurul, yıllık aidatlarını her yılın 31 Aralık günü çalışma saati bitimine kadar kulübün veznesine veya banka hesaplarına yatırmış ve üyelikte 1 (bir) tam yılını doldurmuş üyelerden oluşur.

 

MADDE 14: GENEL KURUL TOPLANTILARI

 

a. Olağan Genel Kurul toplantıları iki yılda bir Haziran ayı içerisinde, ilk toplantı genel kurula katılma hakkına sahip üyelerin yarıdan bir fazlasının katılmasıyla yapılır ve yönetim kurulu da dahil olmak üzere bütün dernek organları yenilenir.

 

b. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak ikinci toplantıya katılan üye sayısı, kulüp Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu üye tam sayısının toplamının iki katından fazla olması gerekir.

 

c. Olağanüstü Genel Kurul toplantısı Yönetim ve Denetleme Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin beşte birinin yazılı istemi üzerine yapılır.

 

 

 

MADDE 15: GENEL KURULUN TOPLANTIYA ÇAĞRI USULÜ

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantıları, kulüp merkezinin bulunduğu Samsun ilinde yapılır. Bu toplantılar, yapılacağı günden en az 15 (on beş) gün önce yeri, saati ve gündemi belirtilmek sureti ile Samsun İli sınırlarında yayım yapan tirajı yüksek olan gazetelerin en az bir tanesinde, üyelerin mail adreslerine mail yolu ile bildirim ile ve kulübün resmi internet sitesinde ilan edilir. Bu ilanda, birinci toplantıda salt çoğunluk sağlanamazsa Genel Kurul’un bir hafta sonra yine günü, yeri ve saati belirtilerek ve çoğunluk aranmaksızın toplanacağı yazılır.

 

Bu ikinci toplantıya katılan üye sayısı, Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üye tam sayısı toplamının 2 (iki) katından az olamaz. Seçim, tüzük ve fesih ile ilgili olağanüstü toplantılar için yapılacak çağrılar, Dernekler Yönetmeliği ve ilgili mevzuata uygun olarak 15 (on beş) gün önceden yapılır. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre yedi (7) günden az, altmış (60) günden fazla olamaz.

 

Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usulüne uygun olarak üyelere duyurulur. İkinci toplantının geri bırakma tarihinden itibaren en geç altı ay içinde yapılması zorunludur. Üyeler ikinci toplantıya, birinci fıkrada belirtilen esaslara göre yeniden çağrılır.

Genel kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.

 

MADDE 16: GENEL KURUL LİSTESİNİN HAZIRLANMASI

 

Genel Kurul Toplantısına katılma hakkı olan üyelerin, kulüp sicil numarasına göre yazılmış üye listesi, birinci toplantı tarihinden 15 (on beş) gün önce Sicil Kurulu’nca hazırlanır.

 

Hazırlanan liste, Yönetim Kurulu adına Genel Sekreter ile Sicil Kurulu Başkanı tarafından ortaklaşa imzalanarak askıya çıkarılır ve bir örneği Divan Başkanlık Kurulu’na verilir. Ayrıca, Sicil Kurulu’nca yine bu süre içerisinde giriş kartları hazırlanır.

 

Aktif amatör ve profesyonel sporcular, dernekte ve derneğin doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlerde her ne ad altında olursa olsun ücretli çalışanlar, derneğe veya derneğin doğrudan veya dolaylı hissedarı olduğu şirketlere niteliği ne olursa olsun borcu olanlar, üyelik yükümlülüklerini yerine getirmiş olsalar dahi bu vasıfları devam ettiği sürece, Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına katılamaz ve oy kullanamazlar.Bu durumda olan üyelerin listesi, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Nisan ayının son gününe kadar Divan Başkanlık Kurulu’na ve Sicil Kurulu’na bildirilir

 

 

 

 

 

 

MADDE 17: GENEL KURUL TOPLANTISINA GİRİŞ VE AÇILIŞ

 

Genel Kurul ilanda belirtilen yer ve saatte toplanır. Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyeler, toplantı günü üye kimlik kartı ile nüfus cüzdanı veya resmi makamlardan verilmiş resimli hüviyetlerini Divan Başkanlık Kurulu’nca seçilen görevlilere gösterip, Sicil Kurulu tarafından düzenlenen listelerde adlarının karşısını imzalayarak giriş kartlarını alırlar ve toplantı salonuna girerler. Giriş kartları dağıtımında, başkan adayları isterlerse birer gözlemci bulundurabilirler. Toplantı için aranan çoğunluğun bulunduğu, Kulüp Divan Başkanlık Kurulu’nca seçilen görevliler tarafından bir tutanakla belirlendikten sonra toplantı açılır.

 

Toplantıyı açan kişi, 1 (bir) başkan, 2 (iki) başkan yardımcısı ve 2 (iki) yazmandan oluşacak Genel Kurul Başkanlık Divanı’nın oluşturulması için aday gösterilmesini ister. Önerilen aday veya adaylar arasında açık oylama ile yapılan seçimi kazanan heyet, Genel Kurul Başkanlık Divanı’nı oluşturur. Genel Kurul Başkanlık Divanı seçimi oylarının sayımı, Divan Kurulu’nca görevlendirilmiş kurul tarafından yapılır. Başkan adayları isterlerse sayım esnasında birer gözlemci bulundurabilirler

 

Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Genel Kurul Divan Başkanına aittir.

 

Genel kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır; üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyeler genel kurul toplantılarına katılabilir ancak oy kullanamazlar. Tüzel kişinin üye olması halinde, tüzel kişinin yönetim kurulu başkanı veya temsille görevlendireceği kişi oy kullanır.

 

Toplantıda görüşülen konular ve alınan kararlar bir tutanağa yazılır ve divan başkanı ile yazmanlar tarafından birlikte imzalanır.  Toplantı sonunda, tutanak ve diğer belgeler Yönetim Kurulu başkanına teslim edilir.

 

Yönetim Kurulu Başkanı bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen yönetim kuruluna yedi gün içinde teslim etmekten sorumludur.

 

MADDE 18: TOPLANTIDA GÖRÜŞÜLECEK HUSUSLAR

 

Genel Kurul toplantısında yalnızca gündemde yer alan konular görüşülür. Ancak toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi istenen konuların gündeme alınması zorunludur. Adını önceden yazdırmadan ya da oturum sırasında Başkandan söz almadan hiç kimse konuşamaz. Konuşma Başkanlığa ve Genel Kurula hitap edilerek kürsüden

yapılır. Yazılı bir konuşmanın kürsüden okunması ya da Başkanın izni ile Başkanlık Divanı üyelerinden birine okutturulması mümkündür.

 

Genel Kurulda konuşmacının sözü üyelerce kesilemez, kişilikle uğraşılamaz, çalışma düzenini bozucu eylem ve davranışlarda bulunulamaz, kaba ve çirkin sözler söylenemez. Başka kulüp, dernek ve tüzel kişilikleri küçük düşürücü beyanlarda ve hareketlerde bulunulamaz.
Genel Kurulda kürsü veya salonda yukarıdaki hususlara aykırı davranan üyeleri Genel Kurul

  

Divan Başkanı uygun bir dille konuşmaya veya susmaya davet ederek uyarır, uyarıya uymayan konuşmacının kürsüden ayrılmasını ister, gerektiğinde bu üyelerin oturumdan çıkartılması için Genel Kurulun oyuna başvurur. Başkanlığa gelen yazı ve önergelerde kaba ve çirkin sözler varsa Başkan gerekli düzeltmelerin yapılması için o yazıyı sahibine geri verir. Bunların dışında toplantı divan kurulu, genel kurulun selameti bakımından her türlü tedbiri alır ve uygular.

 

Kendisine sataşılan veya ileri sürmüş olduğu görüşten farklı bir görüş atfolunan üyeler cevap verebilirler. Bu şekilde söz almak isteyen üye hangi nedenle konuşmak istediğini Başkana iletir. Başkan söz verip vermemekte ve söz verme zamanını belirlemekte yetkilidir.
Başkanlıkça kendisine söz verilmeyen kimse ısrar ederse, Genel Kurul bu konuda görüşmesiz ve açık oyla karar verir.

 

MADDE 19: GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

Genel Kurulun Yetkileri;

 

a. Dernek organlarının seçimi,

 

b. Dernek tüzüğünün değiştirilmesi,

 

c.Yönetim Kurulu, Divan Kurulu, Denetleme Kurulu ve Sicil Kurulu raporlarının görüşülmesi, Yönetim Kurulunun ibrası, 

 

d. Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin görüşülmesi, aynen veya değiştirilerek kabulü,

 

e. Dernek için gerekli taşınmazların satın alınması veya mevcut taşınmazların satılması bankalardan veya diğer kurum ve kuruluşlardan kredi, borç ve teminat alınması hususlarında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

 

f. İlgili diğer spor kulüpleriyle amaca uygun birlik kurmak veya kurulmuş birliklere katılmak veya ayrılmak ile Kulübün federasyonlara katılması veya ayrılması hususunda karar vermek,

 

g. Kulübün feshine karar vermek,

 

h. Yönetim ve Denetleme Kurullarının yetkileri dışında kalan kulüple ilgili mevzuat ve dernek tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer konularda karar  almak.

 

ı. Samsunspor Kulübü Derneği'nin Türkiye Futbol Federasyonu Statüsü’nün “ Kulüplerin Yapısı ve Tescili” başlıklı 76/5. Maddesinin sağladığı olanaklar ve esaslara uyularak Samsunspor Kulübü Kamu Yararına Derneği’nin Futbol Şubesini, usulüne uygun olarak kurulmuş bir anonim şirkete dilediği bedel karşılığı veya bedelsiz devretmeye, veya ortak almaya, gerektiğinde kiralamaya ve bu işlemleri sonuna kadar ifa için Yönetim Kurulunun yetkilendirilmesine, Yönetim Kurulunun işlemlerin ifası için yeterli sayıda yönetim içinden veya vekaleten dışarıdan kişileri yetkili kılabilmesine" karar vermek.  

 

MADDE 20: GENEL KURUL ÇALIŞMALARI

 

Genel Kurul çalışmalarını kolaylaştırmak için belirli görevlerle komisyonlar teşkil edebilir. Genel Kurulda konuşmalar Başkanlığa yapılan başvuru sırasına göre olur. Usul hakkında söz isteyenlerle komisyon ve yetkili organların sözcülerine öncelikle söz verilir. Sırası gelen üye söz sırasını diğer üyeye bırakabilir. Bu takdirde bırakan üye diğer üyenin sırası geldiğinde konuşabilir. Konuşma süresi en az on üyenin yazılı isteği üzerine Genel Kurulca sınırlandırılabilir. Ancak bu süre beş dakikadan az olamaz. Yalnız organ gözcüleri ile önerge sahipleri bu sınırlandırmanın dışındadır.

 

MADDE 21: ÖNERGE ŞEKLİ

 

Genel Kurul toplantılarında bütçe, tüzük değişikliği görüşmelerinin yeterliliği hakkındaki önergelerin yazılı olması şarttır. Yeterlilik önergeleri ilgili madde üzerinde en az üç üye konuşmadan ve önergenin Başkanlık Divanına verilmesinden önce söz almış bulunan üyeler konuşma hakkını kullanmadan oya konulamaz. Önerge sahibi önergesini geri alabilir.

 

Geri alınan önergenin Genel Kurulda görüşülebilmesi üyelerden birinin onu benimsemesi ile mümkün olur.

 

MADDE 22: TASNİF KURULU

 

Genel Kurulda seçimlere başlamadan önce açık oyla beş kişilik tasnif kurulu seçilir. Tasnif Kurulu Genel Kurul Divan Başkanlığının nezareti altında seçim sonuçlarını değerlendirir ve divana verir.

 

MADDE 23: SEÇİMLER

 

Kulüp organlarına seçimler Genel Kurul toplantılarında yapılır. Gündeminde seçim maddesi bulunmayan toplantılarda gündeme seçim maddesi eklenemez.

 

Olağan Seçimler : Kulüp organlarına seçimler iki yılda bir kez yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi organ için kabul edilen süre kadardır.

 

Olağanüstü Seçimler : Kulüp organının çekilme ya da görevden çekinmesi gibi nedenlerle yapılır. Seçilen üyelerin görev süresi önceki üyelerin kalan görev süresi kadardır.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MADDE 24: ADAYLIK BAŞVURUSU

 

Organlara seçilebilmek için adaylık başvurusu yapılması şarttır. Adaylık başvuruları Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna yazılı olarak yapılır. Aday olunan organ için tüzükçe belirlenmiş bir nitelik ya da koşul aranıyorsa aday bu niteliği taşıdığına ya da koşulu yerine getirdiğine dair geçerli belgeleri de ibraz eder.

 

Yönetim Kurulu seçimi liste usulü ile yapılır. Yönetim Kurulu adayları, aday listesi yönetim kurulu asil ve yedek üye adaylarını içeren listesini isim-soy isim ve üye numarası ile belirtmek sureti ile düzenlediği listesini Kulüp Divan Kurulu Başkanlığına sunar.

 

Başvuruda son gün, çoğunluk aranan birinci toplantı günü öncesi saat 18.00’e kadardır. Çoğunluk sağlanamadığı için birinci toplantı yapılamamış ise adaylık başvurusunda bulunanlar en son ikinci toplantı gününden bir tam gün öncesine kadar listelerini son şekli ile Kulüp Divan Başkanlık Kuruluna teslim ederler. Ancak, bu tarihe kadar adaylık başvurusu olmaması durumunda Genel Kurulda Kongre Divan Başkanlığına aynı şartlarda sunulacak aday listesi Genel Kurula sunulur. Genel Kurulun kabulü halinde adı geçen liste seçime dahil edilir. Aday listelerinde ölüm, çekilme ve benzeri nedenlerle eksilme olması halinde adaylardan bu eksikliği gidermesi istenir.

 

Çoğunluk sağlanamadığı için birinci toplantı yapılamamış ise daha önce adaylık başvurusunda bulunulmamış olsa bile yukarıda yazılı koşulları yerine getirmek şartı ile ikinci toplantı gününden bir gün önce saat 18.00’e kadar aday olunabilir.

 

MADDE 25: OY KULLANMA

 

Kulüp organlarının seçimleri gizli oylama ile yapılır. Ancak, Genel kurulda yapılacak seçimler için tek listenin olması halinde oylama açık yapılabilir. Gündemin diğer maddelerinin kararları ise açık olarak oylanır. Başkanlık divanınca yoklama listesi sırasına göre davet edilen üyeler oylarını divanca mühürlenmiş zarflara koyarak kullanırlar. Oylar boş kâğıda yazılıp atılabileceği gibi matbu liste olarak da kullanılabilir.

Oylar toplandıktan ve başkanlıkça oy kullanmamış üyenin bulunup bulunmadığı sorulduktan, varsa onların da oy vermeleri istendikten sonra oy toplama işlemine son verildiği bildirilir. Divanın bu bildirisinden sonra artık oy verilmez. Toplanan oy pusulaları divan başkanlığınca tasnif kurulu marifeti ile sayılır. Kullanılan oy sayısı seçime katılan üye sayısından fazla ise fazla olan miktar kadar oy pusulası ayrılarak imha edilir. Durum tutanağa geçirilir. Bundan sonra tasnif kurulu marifeti ile oy pusulalarının değerlendirilmesi yapılır. Oylar asıl ve yedek üyeler için ayrı değerlendirilir.

 

Yedek gösterilen aday asıl gösterilen bir adaydan fazla oy almış olsa dahi asıl üyeliğe geçirilemez.

 

Seçim sonuçları bu şekilde tutanakla tespit edilir ve başkanlık divanına verilir. Divan, seçim sonucunu Genel Kurula bildirir. Mühürsüz zarflara konulan oylar ile mükerrer yazılan isimlerden bir tanesi dışındakiler oy sayımında nazara alınmaz.

 

MADDE 26: GENEL KURUL KARARLARI

 

Genel Kurulda kararlar oylamaya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır. Ancak tüzük değişikliği için Genel Kurula katılan üye sayısının yarıdan bir fazlasının kabulü gerekir.

 

Derneğin feshine ilişkin karar alınabilmesi için Genel Kurula katılma hakkına sahip üye sayısının en az üçte ikisinin toplantıya katılmış olması şarttır. Bu nispet temin edilmezse ikinci toplantı için çağrı yapılır. İkinci toplantıda da Yönetim ve Denetleme Kurulu sayısının iki katı üyenin katılması ile fesih konusu görüşülebilir. Fesih hakkındaki kararlar hazır bulunan üyelerin üçte-iki çoğunluğu ile alınır. 

 

MADDE 27: YÖNETİM KURULU

 

Yönetim Kurulu, kulüp üyeleri arasından 9 (dokuz) Asil, 7 (yedi) Yedek üyeden oluşmak üzere gizli oyla ve 2 (iki) yıllık süre için seçilir. Genel Kurul Divan Başkanı, Yönetim Kurulu asıl üyeliklerine seçilen üyelere görev bölümü yapmak üzere toplantıya çağırır. Bu toplantıda Yönetim Kurulu kendi arasında bir başkan, iki ikinci başkan, bir genel sekreter, bir mali işler sorumlusu üye ve bir futbol şube sorumlusu seçer.

 

Yönetim kurulu, tüm üyelerin haber edilmesi şartıyla her zaman toplantıya çağrılabilir. Üye tamsayısının yarısından bir fazlasının hazır bulunması ile toplanır. Kararlar, toplantıya katılan üye tam sayısının salt çoğunluğu ile alınır.

Yönetim kurulu asil üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği bir yedek üye göreve çağırılır.  

 

MADDE 28: YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

 

a. Kulübü Yönetim Kurulu adına Başkan, yokluğunda İkinci Başkanlar ve onların da yokluklarında Başkan’ın vekaleten atayacağı kişi münferiden temsil eder,

 

b. Mali konularda, Başkan ve Başkan ile birlikte muhasip üye, Başkanın yokluğunda İkinci Başkanlar ile muhasip üye birlikte Yönetim Kurulu adına hareket eder,

 

c. Kulübün idari, mali ve sportif faaliyetlerini genel kurul kararları ve tüzük hükümleri gereğince düzenlemek ve yönetmek,

 

d. Görevin yürütülmesi için gerekli idari, teknik ve yardımcı personeli tayin ve ücretlerini tespit etmek, gerektiğinde görevlerine son vermek,

 

e. Derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı müracaatlarını 30 (otuz) gün içinde karara bağlamak,

 

f. Gerektiğinde üyeler hakkında disipline esas ön soruşturma yapmak ve disiplin kuruluna sevk etmek, disiplin kurulunun verdiği kararları uygulamak,

 

g. Genel kurul toplantıları için gerekli yasal hazırlıkları yapmak,

 

h. Kulüp bütçesini hazırlamak, geçmiş dönem kesin hesap ve çalışma raporunu hazırlamak ve genel kurula sunmak,

 

i. Sporcular ve teknik elemanlar için ödüllendirme, prim ve ceza konularını kapsayan yönetmelikler hazırlamak,

 

j. Mevcut okul ve spor kulüplerinin spor faaliyetlerinin gelişmesini sağlamak amacıyla gerekli teknik eleman, malzeme ve çalışma yardımında bulunmak,

 

k Dernekler Yasası gereğince tutulması zorunlu defter ve kayıtları noter tasdikli defterlerle usulüne uygun tanzim edip kullanmak,

 

l. Bütçedeki bölümler arasında gerektiğinde aktarma yapmak,

 

m. Üyelerden, diğer şahıs ve müesseselerden aidat, bağış ve yardım sağlamak, gerektiğinde bankalar veya diğer kurum ve kuruluşlardan kredi, borç ve teminat almak, kulüp yararına piyango, müsabaka, balo, konser, müsamere, gezi ve benzeri eğlence ve etkinlikler tertip etmek, bu hususlarla ilgili işlemleri yapmak,

 

n. Kulüp üyeleri arasında veya dışarıdan Yönetime yardımcı olmak maksadıyla danışma kurulu, üye kolları, temsilciler kurulu veya benzeri kurullar kurmak ve onlara görev ve yetki vermek,

 

o. Dernek amacını gerçekleştirmek maksadıyla iç tüzükler hazırlamak,

 

p. Bu tüzükte hüküm olmayan hususlarda Dernekler Yasası hükümlerini esas almak   ve uygulamak.

 

r. Lokal, tesis, spor okulları, promosyon mağazaları, spor vakıfları, sermaye şirketleri açar  veya kurar, kurulmuş şirketlere ortak olur, işletir, kiralayabilir, taşınır mallar satın alır, taşınmaz mal kiralar, satın alabilir.

 

 

MADDE 29: YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANMASI

 

Yönetim Kurulu Üye sayısı, boşalmalar sebebiyle yedeklerinde getirilmesinden sonra, üye tam sayısının yarısından aşağı düşerse, genel kurul mevcut yönetim kurulu üyeleri veya Denetleme Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrının yapılmaması halinde, dernek üyelerinden birinin başvurması üzerine Mahallin Sulh Hukuk Hakimi duruşma yaparak dernek üyeleri arasından seçeceği üç kişiyi, bir ay içinde Genel Kurulu toplamakla görevlendirir.

 

 

 

 

MADDE 30: DENETLEME KURULU

 

Denetleme Kurulu, üyelikte en az 2 (iki) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış; hukuk, iktisat, maliye, işletme, muhasebe, bankacılık, kamu yönetimi ve siyasal bilimler ve emsali dallarında yeterliliği bulunan 3 (üç) asıl ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur, Genel kurul tarafından gizli oyla ve 2 yıllık süre için seçilir.

 

Denetleme Kurulu asıl üyeliğinde istifa veya başka sebeplerden dolayı boşalma olduğu taktirde genel kurulda aldığı oy çokluğu sırasına göre yedek üyelerin göreve çağrılması mecburidir.

 

MADDE 31: DENETLEME KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

 

a. Kulübün bütün hesaplarını teftiş ve incelemek,

 

b. Hesap ve defterlerin muntazam işlenmesini ve harcamaların bütçeye uygunluğunu kontrol etmek,

 

c. Noksan veya usulsüz gördüğü hesap ve sarfiyatları bir yazı ile yönetim kuruluna bildirmek, dikkatlerini çekmek,

 

d. Lüzum gördüğü hallerde Genel Kurulu Olağanüstü toplantıya çağırmak,

 

e. Denetleme görevini bir yılı geçmeyen aralıklarla yapmak ve Denetleme sonuçlarını bir rapor halinde yönetim kurulu ve toplandığında Genel Kurula sunmak.

 

 

MADDE 32: KULÜP DİVAN KURULU

 

Kulüp Divan Kurulu Tabii Üyeler ve Geçici Üyelerden oluşur.

 

 a-Tabii Üyeler

 

(1) Kulüp Kurucu Üyeleri

 

(2) Kulüp Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar,

(3) Disiplin, Denetleme ve Sicil Kurulu Başkanlığı yapmış olanlar,

 

(4) Kulüp üyeliği aralıksız 15 yıldır devam eden ve aidat borcu olmayan üyeler,

 

b- Geçici Üyeler :

 

(1) Samsunspor Kulübü’nün kulüp üyeleri arasından yapılacak olan her olağan genel kurul toplantısından, takip eden olağan genel kurul toplantısına kadar geçerli olmak üzere 5 (beş)

 

yılını doldurmuş ve aidat borcu bulunmayan 40 (kırk) üye. (Görev süresi dolan üyeler yeniden seçilebilir)

 

(2) Görevde olan Denetleme, Disiplin ve Sicil Kurulu Başkanları

 

MADDE 33: KULÜP DİVAN KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 

a. Divan Başkanlık Kurulu, kulübün bir danışma ve aynı zamanda tüzükte yetki verilen konularda karar veren ve iç denetim organıdır.                                           

 

b. Kulübün gelişimini ve geleceğini ilgilendiren idari, mali, sportif ve sosyal konularda mevzuat, bütçe ve tüzük hükümleri çerçevesinde Samsunspor yönetim Kuruluna önerilerde bulunur.

 

c. Tüzüğün uygulanmasından doğabilecek anlaşmazlıkları açığa kavuşturur ve Kulüp Organları arasındaki ilişkilerden doğacak anlaşmazlıkların giderilmesine yardımcı olur,

 

d. Divan Başkanlık Kurulunun çağrısı ile her futbol sezonu içerisinde, birisi sezon başında, birisi sezon sonu transfer dönemi öncesinde birisi de sezon ortasında olmak üzere üç kez  “Genişletilmiş Divan Danışma Kurul” Toplantısında bir araya gelerek Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulundan alınan dört aylık faaliyet raporları üzerinde kulüple ilgili görüşme yapar. Bu toplantı da Samsunspor Kulüp Başkanı da katılarak bilgi verir.       

                                                                        

Kulübün genel durumu hakkında belli aralıklarla yönetim kurulundan bilgi alır. Gerek gördüğünde Denetleme Kurulu ve Disiplin Kurulu üyeleri ile ortak toplantılar yapar.  Düşüncelerini Yönetim Kurulu, Denetleme Kurulu ve Disiplin kurulu üyeleri ile görüşür ve gerektiğinde bu konuda Divan Kurulu Üyelerini de bilgilendirir.

 

e. Kulüp Organlarının oluşturulması konusunda ve kurullarının çalışmasındaki aksaklıklar ile onların isteklerini yönetim kurulu ile görüşüp sorunlarının çözülmesine yardımcı olur. Bu konularda ki görüşlerini bir rapor halinde ilgili organa bildirir.

 

f. Kulübü zarara uğratacak yanlış politikaların uygulanması ve kamuoyunda Kulübe zarar verecek iddiaların yer alması veya benzer durumlarda Divan Başkanlık Kurulunun çağrısı ile olağanüstü Divan Genel Kurulu toplantıya çağrılarak durum değerlendirmesi yapılır. Gerektiğinde Yönetim Kurulunun bilgisine de başvurulur. Yapılan görüşmeler sonucunda tüzük hükümlerine uymadığı tespit edilen üyeler ile ilgili değerlendirme sonuçları Samsunspor Yönetim Kuruluna iletilir.

 

g. Kulübe maddi zarar verenler ve kulübün kamuoyunda itibar kaybetmesine neden olan üyeler hakkında hazırladığı raporu işlem yapılması için disiplin Kuruluna iletir. Disiplin Kurulu gerekli yaptırımları uygular. Disiplin kurulunun sayısal eksikliğe düşmesi durumunda Divan başkanlık Kurulu, Disiplin Kurulu görevini yapar.

 

h. Samsunspor Yönetim Kurullarının çıkmaza girmesi veya görev yapamaz hale gelmesi halinde Olağanüstü Genel Kurul çağrısı için Yönetim Kuruluna öneride bulunur. Yönetimin herhangi bir nedenle Genel Kurul yapma kararı almaması veya alamaması halinde, Denetleme Kurulu ile görüşerek Denetleme Kurulu’ndan Samsunspor Genel Kurulu’nu toplantıya çağırması için talepte bulunur.

 

i. Gerek Samsunspor ve gerekse Divan Kurulu çalışma raporları ile ilgili görüşlerini ve önerilerini bildirmek üzere Divan Başkanlık Kurulunca hazırlanan raporları görüşerek Samsunspor Genel Kuruluna sunmak üzere karara bağlar.

 

j. Gerek gördüğü konularda Disiplin Kurulu ve Denetleme Kurulu üyeleri ile ortak toplantılar yapabilir.

 

k. Yönetim Kurulu çalışmalarını ve her türlü etkinlik ve uygulamasını izler, yönetim Kurulu’nun Bağımsız Denetim Kuruluşuna yaptırdığı raporu isteyerek inceler. Gerektiğinde bu raporlar üzerinde ki kanaatini ve önerilerini Samsunspor Yönetim Kurulu’na sunar.

 

l. Samsunspor Yönetim Kurulu ve diğer kurullardan isteyeceği bilgi ve belgeler üzerinde yapacağı inceleme sonuçlarını, en geç 30 (otuz) gün içerisinde Samsunspor Yönetim Kuruluna sunar.

 

m. Gerek duyulan konularda çalışmalar yapmak üzere yardımcı organlar kurar ve Divan Genel Kurulunu toplantıya çağırır.

 

n. Kulübün geleceği ve gelişmesi konusunda gerekli araştırmaları yaptırır. Bu konulardaki uygulamaları takip eder, inceler ve uygun gördüklerini ilgili kurullara ve yönetim kuruluna sunar ve önerilerini paylaşır.

 

o. Dört ayda bir Divan Kurulu çalışmalarını bir rapor halinde Kulüp Yönetim Kuruluna sunar.

 

p. Gerek Samsunspor Kulüp Tüzüğünün ve gerekse Divan Kurulu ile diğer kurulların tüzüklerinin değiştirilmesi için hazırladığı tüzük değişiklik tasarılarını uygun görürse Genel Kurula sunmaları için Yönetim Kuruluna sunar.

 

r. Samsunspor Genel Kurulları öncesinde, Yönetim Kurulu üyeleri dışındaki diğer organlara seçilecek isimler ile ilgili öneride bulunur ve Yönetim Kurulunun “Onur Üyeliği” için getireceği teklifleri inceler ve karara bağlar. 

 

s. Olimpik olan veya olmayan spor şubelerinin açılması veya mevcut şubelerin gerektiğinde kapatılması veya faaliyetlerinin durdurulması hakkındaki görüşünü gerekçeleri ile birlikte Yönetim Kurulu’na sunar.

 

 

 

 

MADDE 34: KULÜP DİVAN KURULU TOPLANTI VE ÇALIŞMA USULÜ

 

a. Olağan Toplantı

 

Olağan Genel Kurulu sonrası görev bölümüne ilişkin Yönetim Kurulu toplantısını takip eden 30 (otuz) gün içerisinde Divan Genel Kurulu üye listesi güncellenip, Genel Kurul’un yer ve zamanı belirlenerek Yönetim Kurulu Başkanlığınca yazılı veya mahalli bir gazetede yapılan çağrı, kısa mesaj ve e-posta üzerine Divan Genel Kurulu Kulüp Merkezi’nin bulunduğu yerde olağan olarak toplanır. Çağrı tarihi ile Genel Kurul arasında 15 (on beş) günden az olamaz.

Kulüp Divan Kurulu, üye sayısının yarıdan bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaması halinde 1 (bir) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluk aranmaksızın kendiliğinden toplanır.

 

Bu toplantıda üye sayısı; Divan Başkanlık Kurulu üye sayısının iki katından az olamaz.

 

Bu toplantıda Kulüp hakkında genel görüşme açılır, Divan Başkanlık Kurulu asıl ve yedek üyeleri seçilir, hizmette çabukluk ve sürekliliğin sağlanması amacı ile yetki sorumlulukların Divan Başkanlık Kurulu’na devir kararı alınır.

 

b. Olağanüstü Toplantı

 

Divan Başkanlık Kurulu’nun göreceği lüzum üzerine, Divan Kurulu başkanı ve Divan Kurulu üyelerinden en az 10 (on) üyenin veya Denetleme Kurulu’nun talebi üzerine Divan Başkanı veya Başkan Yardımcısı tarafından çağırılır.

 

Listesi güncellenen Divan Kurulu Tabii Üyeleri ve Samsunspor Genel Kurul’unda seçilen 40 (kırk) üye, Genel Kurul tarihinden sonraki yirmi gün içerisinde Genel Kurul Divan Başkanı tarafından yazılı, e-posta veya SMS mesajı ile belirlenen tarih ve saatte Kulüp Merkezinde veya belirlenen bir başka salonda toplantıya çağırılır.

 

Çoğunluk sağlanamadığı takdirde bir sonraki gün aynı yer ve aynı saatte çoğunluk aranmaksızın, ancak Divan Başkanlık Kurulu üyesi sayısının iki katından az olmamak kaydıyla toplanır.

 

Toplantıya önceki Divan Başkanı da katılır ve önceki dönem ile bilgileri yeni yönetimle paylaşır.

 

Aidat borcu bulunanların Divan Kurulu toplantısına katılma ve Divan Başkanlık Kuruluna seçilme hakkı yoktur. Toplantıya izleyici olarak yalnızca mevcut yönetim kurulu asil üyeliği olanlar davet edilebilir.

 

 

 

 

 

MADDE 35: KULÜP DİVAN BAŞKANLIK KURULU / GÖREV VE YETKİLERİ

 

a. Toplanan Kulüp Divan Kurulu, üyeleri arasından 15 (onbeş) asil, 15 (onbeş) yedek üyeyi iki yıl için Divan Başkanlık Kurulu olarak seçer. Birden fazla aday olması halinde oylama gizli, tek aday olması halinde açık oylama ile yapılır. İşlerin hızlı yürütülebilmesi için Divan Başkanlık Kuruluna Divanı temsil etme yetkisi oylanarak verilir.

 

b. Kulüp Divan Başkanlık Kurulu yapacağı ilk toplantıda aralarından 1 (bir) başkan, 1 (bir) başkan vekili ve 1 (bir) genel sekreter seçer. Başkan adayının birden fazla olması halinde başkan, gizli oyla seçilir. Ek görev ve görevliler ihdas edebilir.   

 

c. Başkan, Kulüp Divan Kurulu’nu temsil eder. Bulunmadığında bu görevi Başkan Yardımcısı yapar. Genel sekreter ise Kulüp Divan Başkanlık Kurulu toplantılarının düzenlenmesi, yazışmaların takibi ve karar defterinin günlük tutulmasından sorumludur.

           

d. Kulüp Divan Başkanlık Kurulu ayda bir defa önceden tespit edecekleri gün ve saatte kulüp merkezinde olağan olarak toplanır. Başkan veya iki üyenin yazılı isteği üzerine Olağanüstü de toplanabilir. Bu toplantının gündemi, gün ve saati önceden üyelere bildirilir. Toplantı yeter sayısı salt çoğunluk olup, kararlar katılanların oy çokluğu ile alınır.

 

e. Başkanın sağlık veya bir başka nedenle görev yapamaz hale gelmesi veya istifa ile ayrılması halinde, Başkan Yardımcısı Başkanlığında toplanacak ilk toplantıya ilk sırada ki yedek üye davet edilir ve gizli oyla yeni başkanın seçimi yapılır. Ancak seçimli Genel Kurula altı aydan az bir zaman kalmışsa, ilk yedek üyenin de katılımı ile Başkan Yardımcısının Başkanlığında göreve devam edilir.  

 

Toplantıya Başkanın katılamaması halinde, Başkan yardımcısının Başkanlığında, her ikisinin de katılamaması halinde ise, en deneyimli üyenin başkanlığında toplantı yapılır.

 

f. Kulüp Divan Kurulunu temsil eder, tüzükle verilen görevler ile Divan Kurulunun devrettiği görevleri yapar, yetkileri kullanır.

 

g. Genel kurul toplantıları ve seçimlerin kulübün onuruna yakışır şekilde gerçekleşmesi için gerekli önlemleri alır, uygulanmak üzere ilgili kurulları toplantıya çağırır.

 

h. Denetleme kurulu tarafından sunulan dönem raporları gerektiriyorsa Yönetim Kurulundan bilgi ister, gerekli görmesi halinde Divan Kurulunu toplantıya çağırır.

 

i. Çalışmalarını, rapor halinde iki yılda bir  Haziran ayı içerisinde yapılacak Genel Kurul Toplantılarında kulüp üyelerine sunar.

 

j. Noter onaylı karar, evrak kayıt ve Divan üye sicil defteri tutar.

 

 

 

MADDE 36: DİSİPLİN KURULU

 

a. Disiplin Kurulu, üyelikte en az 3 (üç) yılını doldurmuş ve bu süre zarfında disiplin cezası almamış; dört yıllık fakülte ve yüksek okullardan mezun olmuş 3 (üç) asil, 3 (üç) yedek üyeden oluşur.

 

b. Asil ve yedek üyelerin en az birer üyesinin hukukçu olması zorunludur. Bu nedenle Samsunspor Seçimli Genel Kuruluna delege olarak katılanlar, oylarını kullanırken asil ve yedek Disiplin Kurulu üyelikleri için ikişer hukukçuyu listelerine yazmaları gereklidir.

 

c. Disiplin Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla 2 yıl için seçilir. Disiplin Kurulu’nun asil üyeleri, ilk toplantılarında görev bölümü yapar ve gizli oyla 1 (bir)  Başkan ve 1 (bir)  Başkan Yardımcısı ile 1 (bir)  Yazman seçer. Bunu karar defterine ilk madde olarak geçirirler.

 

Görev taksimi Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kurulu’na bir yazı ile bildirilir. Kuruldan çekilme veya başka nedenlerle boşalma oldukça (boşalan üye hukukçu ise yerine yine hukukçu olan) yedek üyelerden biri, Disiplin Kurulu Başkanı tarafından listedeki sıraya bakılmaksızın asıl üyeliğe getirilir. Boşalan üyelik hukukçu değilse, yedek listesinin ilk sırasındaki üye yönetim kurulu asil üyeliğine davet edilir. Disiplin Kurulu en az 2 (iki) üye ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Eşitlik halinde başkanın oyu 2 (iki) oy sayılır.

 

d. Disiplin Kurulu, üyelerin disiplin cezasını gerektiren tutum ve davranışlarına ilişkin olarak bu tüzükte belirlenen usuller çerçevesinde yapılan başvuruları değerlendirir ve Yönetim Kurulu’na öneri olarak sunulmak üzere karara bağlar. Faaliyetleri ile ilgili olarak Divan Başkanlık Kurulu’na yıllık rapor verir.

e. Disiplin Kurulu, hakkında soruşturma yapacağı üye hakkında yaptırım uygularken, üyenin hangi amaçla hareket ettiğini, soruşturma konusu söylem, eylem ve davranışları ile bunlardan pişmanlık duyup duymadığını ve daha önce disiplin cezası alıp almadığını göz önünde bulundurur.

 

MADDE 37: KOVUŞTURMA YÖNTEMİ

 

a. Disiplin cezası uygulanmasını gerektiren tutum ve davranışlardan herhangi birinin tespiti halinde veya kulüp organları ile olay hakkında ilgi ve bilgisi olan üyelerin Yönetim Kuruluna yapacağı başvuruları değerlendiren Yönetim Kurulu, kendi görüşünü de ekleyerek dosyayı en geç 30 (Otuz) gün içinde Disiplin Kurulu’na gönderir.

 

b. Hakkında disiplin kovuşturması açılan üyeye başvuru metni tebliğ edilir, yazılı savunmasını sunmak üzere en az 10 (on) günlük süre verilir. Tebligatta savunmanın gönderileceği adres, telefon ve faks numarasına da yer verilerek savunmanın sunulmaması halinde savunma sunma hakkından feragat etmiş sayılacağı da ihtar edilir. Üyenin yazılı savunması yeterli görülmez ise sözlü savunmasına da başvurulabilir. Kovuşturma konusu ile ilgili tanık da dinlenebilir. Yazılı ve görsel kanıtlar ilgili yerlerden re’sen istenebilir.

 

c. Disiplin Kurulu, kendisine intikal eden bir şikâyet başvurusunu en geç 15 (on beş) gün içinde soruşturmaya başlar. Varsa tanıkları dinleyerek taraflardan veya kulüp organlarından talep ettiği bilgi ve belgeleri inceleyerek en geç 90 (Doksan) gün içinde soruşturmayı tamamlar ve kararını açıklar. Gerekli olduğu takdirde bir kereye mahsus olmak üzere Disiplin Kurulu Başkanı’nın talebi ile 30 (otuz) günlük ek süre kullanabilir.

 

d. Normal süre veya ek süre içinde soruşturmayı tamamlayarak kararını açıklamayan Disiplin Kurulu Başkan ve üyeleri bir sonraki dönemde kulüp organlarına aday olamazlar.

 

e. Disiplin Kurulu, kesin çıkartma cezalarını gerektiren bir taleple Disiplin Kuruluna sevk edilenler hakkında tahkikatın her safhasında tedbir kararı (kovuşturma süresince Kulüp faaliyetlerine katılmaktan, lokal ve tesislere girmekten, genel kurula katılmaktan men edici tedbirler) alabilir ve kesinleşen bu kararları infaz edilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderir.

 

f. Savunması alınmadan, hiçbir üye hakkında disiplin cezası uygulanmaz. Disiplin Kurulu, kendisine verilen süre içinde savunmasını yapmayan üye hakkında soruşturma dosyasındaki delillere göre resen karar verir. Disiplin Kurulu tarafından verilen karar; ilgili üyeye en geç 7 (Yedi) gün içinde bildirilmek üzere Yönetim Kurulu’na gönderilir.

 

g. Kesinleşmemiş olsa da kesin ihraç cezası almış olanlar soruşturma sonuna kadar yükümlülükleri devam eder ama üyelik haklarını kullanamazlar, görevleri askıya alınır. Kesin çıkarma cezalarına karşı ilgili üye, kararın tebliğinden itibaren 30 (otuz) gün içerisinde Yönetim Kurulu’na başvurarak, kendisi hakkında verilen kararın Samsunspor Genel Kurulu’na gönderilmesini talep edebilir. Genel Kurul, talebi onar veya reddedebilir. Bu takdirde disiplin cezası kesinleşir.

h. Bir disiplin cezası uygulanmasını gerektiren eylemler oluş tarihinden İtibaren 2 (iki) yıl içinde; herhangi bir disiplin kovuşturmasına konu edilmediği takdirde, disiplin cezaları bakımından zaman aşımına uğrarlar.

 

i. Disiplin Kurulunun aldığı yaptırım kararları yönetim kurulu tarafından uygulanır. Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye 7( yedi) gün içinde tebliğ edilir. Bir nüshası kulüp binasında 15 (On beş) gün ilan edilir. Bir nüshası da Divan Başkanlık Kuruluna gönderilir.

 

MADDE 38: DİSİPLİN KURULUNCA VERİLECEK CEZALAR

 

UYARI: Üyenin tutum ve davranışlarında daha dikkatli olması gerektiğinin kendisine yazı ile bildirilmesidir. Uyarı cezasını gerektiren eylemler;

 

a. Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

 

b. Yetkisi olmadığı halde kulüp adına demeç vermek ve yayın yapmak,

 

c. Disiplin Kurulu’nun çağrılarına mazeretsiz olarak gelmemek,

 

d. İstenilen bilgi ve belgeleri vermemek veya gerçeğe aykırı beyanda bulunmak.

 

Bu durumda Disiplin Kurulu doğrudan soruşturma açar ve soruşturmayı sonuçlandırır.

 

KINAMA: Üyeye tutum ve davranışlarında kusurlu bulunduğunun yazı ile bildirilmesidir. Kınama cezasını gerektiren eylemler;

 

a. Kulüp tüzüğüne ve yönergelere aykırı davranmak,

 

b. Kulüp disiplinini bozmak, kulüp tüzel kişiliği veya üyelerinin onur ve saygınlığına zarar verici, küçük düşürücü ve benzeri davranışlarda bulunmak,

 

c. Kulüp içinde ve dışında genel ahlaka aykırı davranışlar göstermek,

 

d. Üyelik aidatlarını ve herhangi bir şekilde oluşmuş Kulübe ait borç bakiyelerini, yapılan ihtara rağmen, ihtarda belirtilen sürede ödememek.

 

KESİN İHRAÇ: Kulüp üyeliğinin sona erdirilmesidir. Kesin ihracı gerektiren eylemler;

 

a. Genel Kurul ile diğer organ ve kurulların toplantılarını engellemek, seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde yapılmasını engelleyici söylem ve davranışlarda bulunmak.

 

b. Seçim listelerini tahrif etmek, kesmek, okunmaz hale getirmek, üyelerin serbestçe oy kullanmalarını engellemek, eleştiri sınırları dışında Kulübü küçük düşürücü, aşağılayıcı veya iftira niteliği taşıyan beyanlarla Samsunspor Kulübü’ne zarar verecek faaliyetlerde bulunmak,

 

c. Sahte, yanıltıcı belgelerle üyelik başvurusunda bulunmak veya bu niteliklere haiz üyeleri Kulübe takdim etmek,

d. Başkasına ait üye kimlik kartını kullanmak, taklit ve/veya tahrif etmek.

e. Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri hariç, spor müsabakaları sırasında Kulübün ceza almasına neden olan, yasalara aykırı eylem ve davranışlarda bulunmak.

f. Kulüp Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve kulübün diğer organları ile Kulüp üyelerine hakaret ve fiili eylemlerde bulunmak,

 

g. Kulübün mal varlığına kasten zarar verici eylem ve davranışlarda bulunmak disiplin cezalarının uygulanmasını gerektirir.

 

Verilecek disiplin cezalarında hafifletici nedenlerin tespiti halinde duruma göre bir alt ceza uygulanabilir. Aynı cezayı gerektiren fiilin karardan sonra 2 (iki) yıl içinde tekrarlanması durumunda, bir üst ceza uygulanır. 

 

 

Uyarma ve Kınama cezası alan üyelerin, başkaca bir ceza almamak kaydı ile 3 (üç) tam yıl geçtikten sonra, Yönetim Kurulu’na yazılı olarak başvurmak koşulu ile cezası sicilinden silinir.

 

MADDE 39: KARARLARIN UYGULANMASI, İTİRAZ VE SONUÇLARI

 

Disiplin Kurulunca verilen Uyarı ve Kınama cezaları kesindir ve Disiplin Kurulu tarafından alınan kararların Yönetim Kuruluna bildirilmesinden sonra Yönetim Kurulu cezaları ilgililerine tebliğ eder. Kesin çıkarma cezası ile cezalandırılan üye, 21 gün içerisinde Yönetim Kuruluna yazılı olarak itiraz edebilir, yapılacak ilk genel kurul toplantısında yeniden değerlendirilmesini isteyebilir. Samsunspor üyeliğinden kesin çıkartılma cezası verilen üyenin karara itiraz etmemesi ya da itirazının Genel Kurul tarafından reddedilmesi halinde üyenin üyelik kaydı silinir ve Yönetim Kurulu bu kararı gerekli işlemin yapılması için Sicil Kuruluna bildirir. Kulüp üyeliğinden çıkarılan üyenin Sicil Kütüğündeki kaydı Sicil Kurulu tarafından iptal edilir. Yeniden üyelik başvurusu kabul edilmez.

 

 

MADDE 40: SİCİL KURULU

 

Genel Kurul tarafından en az 3 (üç) yıllık kulüp üyeleri arasından 2 (iki) yıllık süre için seçilen 3 (üç) asil ve 3 (üç) yedek üyeden oluşur. Görev süresi iki yıldır. Sicil Kurulu’ndaki üyelerin aidat borcu olmayan, herhangi bir disiplin cezası bulunmayan, Samsunspor Kulübü haricinde herhangi bir spor kulübüne üyeliği bulunmayan, Türk Ceza Kanunu kapsamında yer alan herhangi bir suçtan ötürü hakkında kesinleşmiş karar, geçmişte yürütülmüş bir soruşturma veya açık bir kovuşturma bulunmayan kişilerden olması gerekmektedir. 

 

MADDE 41: SİCİL KURULU GÖREV VE YETKİLERİ

 

a. Üyeliğe kabul ve üyelik hakkının dondurulmasına ilişkin olarak tüzükçe belirlenmiş görevleri yapar.

 

b. Üyelerin aidat ödemelerine ilişkin çağrıları yapar.

 

c. Üyelerle ilgili her bilgiyi, Disiplin Kurulu tarafından verilen herhangi bir ceza olması halinde bu cezaları ilgili üye sicil defterine işler, üyelik hakkını yitiren üyelerin sicil numaralarına yeni üye kaydı yapılmasına izin vermez. Her yıl ölüm, çıkma ve çıkarılma gibi nedenlerle boşalan üye numaralarına ilişkin listeleri düzenler, Yönetim Kurulu ve Divan Başkanlık Kuruluna verir.

 

d. Üye sicil ve aidat ödemelerini inceler, aidat ödemeyen üyeleri tespit eder, bunlardan iki yıl süreyle aidatını ödememiş olanlara ilişkin ayrı bir liste düzenler, Yönetim ve Divan Başkanlık Kuruluna vermekten başka kulüp tesislerinde ilan eder, bu işleme rağmen aidatlarını yatırmayan üyelerin kaydını yeni bir işlem yapılıncaya kadar dondurur.

 

 

 

e. Genel Kurullardan iki ay önce aidat makbuzlarını inceler, son sayfayı kapatır. Banka ve elektronik ortamla yatırılan aidatlar için banka kayıtlarını inceler. Genel Kurul toplantılarına katılma ve organlara seçilme hakkı bulunan üyelere ilişkin listeleri düzenler, Divan başkanlık kuruluna onaylatıp muhafaza eder. Genel Kurul katılım kartlarını düzenler.

 

f. Divan üyeliğine hak kazananları belirler, Divan Başkanlık Kuruluna ve Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.

 

g. Yönetim Kurulu kararı ile yasal engeli bulunduğu veya daha sonra ortaya çıktığı için kaydı silinen üyelerin ve kendi isteği ile ayrılan üyelerin kaydını siler.

 

 

BEŞİNCİ BÖLÜM

 

MALİ HÜKÜMLER

 

MADDE 42: DERNEĞİN GELİRLERİ

 

a. Üye giriş ve yıllık aidat gelirleri,

 

b. Her türlü resmi ve özel müsabakalardan doğan gelirler,

 

c. Genel hükümler çerçevesinde elde edilen bağışlar ve yardımlar,

 

d. Müsabakalardan ve yayın haklarından doğan geliriler,

 

e. Düzenlenecek balo, piyango ve benzeri gelirler ile gazete ve dergi bastırmaktan elde edilecek gelirler, (Bu hesaplarla ilgili gelir ve giderlerin ayrı ayrı gösterilmesi zorunludur)

 

f. Her türlü reklam gelirleri, sponsorlardan elde edilecek gelirler ve lisans gelirleri ile medya kuruluşu kurarak elde edeceği gelirler,

 

g. Taşınmaz mallar üzerinde veya kiralanacak taşınmaz mallar üzerinde kurulacak spor tesisi veya sosyal tesislerden elde edilecek gelirler,

 

h. Yurt içinde ve yurt dışında kurmuş ve/veya kuracağı ya da pay sahibi olduğu ve/veya olacağı Anonim Şirketlerden alacağı kar payları, temettüler,

 

i. Devletten, özel ve katma bütçeli idarelerden sağlanacak gelirler,

 

j. Diğer gelirler.

 

 

 

 

 

MADDE 43: DERNEĞİN GELİR VE GİDER İŞLEMLERİ 

 

a. Gelir Gider Belgeleri

 

Dernek gelirleri, (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de örneği bulunan) "Alındı Belgesi" ile tahsil edilir. Dernek gelirlerinin bankalar aracılığı ile tahsili halinde banka tarafından düzenlenen dekont veya hesap özeti gibi belgeler alındı belgesi yerine geçer.

 

Dernek giderleri ise fatura, perakende satış fişi, serbest meslek makbuzu gibi harcama belgeleri ile yapılır. Ancak derneğin, Gelir Vergisi Kanununun 94'üncü maddesi kapsamında bulunan ödemeleri için Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre gider pusulası, bu kapsamda da bulunmayan ödemeleri için (Dernekler Yönetmeliği EK-13'te örneği bulunan) "Gider Makbuzu" düzenlenir.

 

Dernek tarafından kişi, kurum veya kuruluşlara yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri (Dernekler Yönetmeliği EK-14'te örneği bulunan) "Ayni Yardım Teslim Belgesi" ile yapılır.

 

Kişi, kurum veya kuruluşlar tarafından derneğe yapılacak bedelsiz mal ve hizmet teslimleri ise (Dernekler Yönetmeliği EK-15'te örneği bulunan) "Ayni Bağış Alındı Belgesi" ile kabul edilir.

 

b. Alındı Belgeleri

 

Dernek gelirlerinin tahsilinde kullanılacak "Alındı Belgeleri" (Dernekler Yönetmeliği EK- 17'de gösterilen biçim ve ebatta) yönetim kurulu kararıyla, matbaaya bastırılır.

 

Alındı belgelerinin bastırılması ve kontrolü, matbaadan teslim alınması, deftere kaydedilmesi, eski ve yeni saymanlar arasında devir teslimi ve alındı belgesi ile dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler tarafından bu alındı belgelerinin kullanımına ve toplanılan gelirlerin teslimine ilişkin hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

c. Yetki Belgesi

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişi veya kişiler, yetki süresi de belirtilmek suretiyle, yönetim kurulu kararı ile tespit edilir. Gelir tahsil edecek kişilerin açık kimliği, imzası ve fotoğraflarını ihtiva eden (Dernekler Yönetmeliği EK- 19'da örneği bulunan) "Yetki Belgesi " dernek tarafından üç nüsha olarak düzenlenerek, dernek yönetim kurulu başkanınca onaylanır. Yetki belgelerinin birer sureti dernekler birimlerine verilir. Yetki belgesi ile ilgili değişiklikler yönetim kurulu başkanınca, on beş gün içerisinde dernekler birimine bildirilir.

 

Dernek adına gelir tahsil edecek kişiler, ancak adlarına düzenlenen yetki belgelerinin bir suretinin dernekler birimine verilmesinden itibaren gelir tahsil etmeye başlayabilirler.

 

 

Yetki belgesinin kullanımı, yenilenmesi, iadesi ve sair hususlarda Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümlerine göre hareket edilir.

 

d. Gelir ve Gider Belgelerinin Saklama Süresi

 

Defterler hariç olmak üzere, dernek tarafından kullanılan alındı belgeleri, harcama belgeleri ve diğer belgeler özel kanunlarda belirtilen süreler saklı kalmak üzere, kaydedildikleri defterlerdeki sayı ve tarih düzenine uygun olarak 5 yıl süreyle saklanır.

 

e. Beyanname Verilmesi

 

Derneğin, bir önceki yıla ait faaliyetleri ile gelir ve gider işlemlerinin yıl sonu itibarıyla sonuçlarına ilişkin (Dernekler Yönetmeliği EK-21'de sunulan) "Dernek Beyannamesi" dernek yönetim kurulu tarafından doldurarak, her takvim yılının ilk dört ayı içinde dernek başkanı tarafından mahallin mülki idare amirliğine verilir.

 

MADDE 44: DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ

 

Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir. Ancak bu borçlanma, derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda, TL cinsi dışındaki para birimlerinde ve derneği  ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Bir başka ifade ile borçlanma ancak TL (Türk Lirası) cinsinden yapılabilir. Faiz işletilemez.

 

Genel Kurulda, Yönetim Kurulu’nun borçlanma yetkisi ayrıca oylanmaz. Ancak, taşınmaz yatırımları hariç olmak kaydıyla, bütçenin hesap döneminde %25 den fazla aşılması halinde, aşan kısım için Yönetim Kurulu’nun Genel Kurul’dan onay alması gereklidir.

 

MADDE 45: TUTULACAK DEFTERLER

 

Dernekte, aşağıda yazılı defterler tutulur.

 

a- İşletme hesabı esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

(1) Karar Defteri: Yönetim kurulu kararları tarih ve numara sırasıyla bu deftere yazılır ve kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.

 

(2) Üye Kayıt Defteri: Derneğe üye olarak girenlerin kimlik bilgileri, derneğe giriş ve çıkış tarihleri bu deftere işlenir. Üyelerin ödedikleri giriş ve yıllık aidat miktarları bu deftere işlenebilir.

 

(3) Evrak Kayıt Defteri: Gelen ve  giden evraklar, tarih ve sıra numarası ile bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır. Elektronik posta yoluyla gelen veya giden evraklar çıktısı alınmak suretiyle saklanır.

 

(4) Demirbaş Defteri: Derneğe ait demirbaşların edinme tarihi ve şekli ile kullanıldıkları veya verildikleri yerler ve kullanım sürelerini dolduranların kayıttan düşürülmesi bu deftere işlenir.

 

(5) İşletme Hesabı Defteri: Dernek adına alınan gelirler ve yapılan giderler açık ve düzenli olarak bu deftere işlenir.

 

(6) Alındı Belgesi Kayıt Defteri: Alındı belgelerinin seri ve sıra numaraları, bu belgeleri alan ve iade edelerin adı, soyadı ve imzaları ile aldıkları ve iade ettikleri tarihler bu deftere işlenir.

 

b- Bilanço esasında tutulacak defterler ve uyulacak esaslar aşağıdaki gibidir:

 

(1) 45. maddenin a fıkrasının (1)(2)(3) ve (6)’ncı bentlerinde kayıtlı defterler bilanço esasında defter tutulması durumunda da  tutulur.

 

(2) Yevmiye Defteri, Büyük Defter ve Envanter Defteri: Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.

 

Dernekte, tutulması zorunlu olan defterler kullanmaya başlamadan önce il dernekler müdürlüğüne veya notere tasdik ettirilir. Bu defterlerin kullanılmasına sayfaları bitene kadar devam edilir ve defterlerin ara tasdiki yapılmaz. Ancak, bilanço esasına göre tutulan defterler ile form veya sürekli form yapraklı defterlerin, kullanılacağı yıldan önce gelen son ayda, her yıl yeniden tasdik ettirilmesi zorunludur. 

 

ALTINCI BÖLÜM

 

DEĞİŞİK HÜKÜMLER

 

 

MADDE 46: GÖREVE BAŞLAMA

 

Kulüp organlarında görev alanlar, kendilerine durumun bildirildiği günü izleyen 7 (yedi) gün içinde yapılacak toplantıda bulunmak zorundadırlar. Bir üye birden fazla organa aday olamaz ve birden fazla organda görev alamaz.

 

MADDE 47: DEVİR TESLİM

 

Seçimli Genel Kurullar sonrasında yapılan kongrenin kesinleşmesini takiben seçilen kurul üyeleri ayrı ayrı veya birlikte kongre divan başkanı tarafından en geç 48 (kırk sekiz) saat içerisinde görev dağılımı yapılmak üzere toplantıya davet edilir. Kurulların toplantılarına ayrı ayrı başkanlık eder, görev dağılımlarını yaptırır, alınan kararları her kurulun karar defterine işler ve bu kararı toplantıya katılan üyeler ile birlikte imzalar ve görevi sona erer.

 

Tüm organlarda, görev süreleri sonunda veya dağılma halinde devir teslim işlemi yaparak durumu bir tutanakla değerlendirip karar defterine geçirirler.

 

MADDE 48: TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ

 

Kulüp Yönetim Kurulunun, Denetleme Kurulunun veya Genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin en az beşte birinin yazılı müracaatı ile toplanacak Genel Kurulda yukarıda adı geçen kurul ve üyelerin önceden hazırlamış oldukları tüzük değişikliğine dair tasarı, toplantıya katılan üyelerin yarıdan bir fazlasının oyu ile kabul edilir. Tüzüğün Birinci Bölümü’nde yer alan “Kuruluş Hükümleri” hiçbir şekilde değiştirilemez ve değiştirilmesi teklif edilemez.      

 

MADDE 49: ORGANLARA İLİŞKİN ORTAK HÜKÜMLER

 

Üst üste üç toplantıya mazeretsiz olarak katılmayan üye sonraki toplantıya taahhütlü mektupla davete rağmen yine gelmezse müstafi addedilir. Ve istifa eden üye gibi yerine sıradan yedek üye davet edilir.

Hangi nedenle olursa olsun görev süresini tamamlamadan boşalan organlar için yapılan seçimlerde seçilen üyelerin görev süresi önceki üyelerin kalan görev süreleri kadardır.

 

İsteğe bağlı organlardan herhangi birinin görev süresini tamamlamadan boşalması halinde yapılacak olan seçimlere kadar bu görevi yürütmesi için uygun nitelikte üyeler Kulüp Divan Başkanlık Kurulu tarafından görevlendirilir.

 

MADDE 50: GEÇERSİZ SAYILACAK UYGULAMALAR

 

Organların, Dernekler Kanunu ile bu tüzükte açıkça belirtilmiş olan görev ve yetkileri dışında alacakları ve yapacakları uygulamalar, ayrıca karar almaya gerek kalmadan hükümsüz ve geçersiz sayılır

 

MADDE 51: DERNEĞİN FESHİ VE MAL VARLIĞININ TASFİYE ŞEKLİ

 

Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir. Genel kurulda fesih konusunun görüşülebilmesi için genel kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu aranır. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.

 

Fesih kararının alınabilmesi için gerekli olan karar çoğunluğu toplantıya katılan ve oy kullanma hakkı bulunan üyelerin oylarının 2/3'ü'dür. Genel kurulda  fesih kararı oylaması açık olarak yapılır.

 

Genel kurulca fesih kararı verildiğinde, derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi son yönetim kurulu üyelerinden oluşan tasfiye kurulunca yapılır. Bu işlemlere, feshe ilişkin genel kurul kararının alındığı veya kendiliğinden sona erme halinin kesinleştiği tarihten itibaren başlanır. Tasfiye süresi içinde bütün işlemlerde dernek adında "Tasfiye Halinde Samsunspor Kulübü Derneği" ibaresi kullanılır.

 

Tasfiye kurulu, mevzuata uygun olarak derneğin para, mal ve haklarının tasfiyesi işlemlerini baştan sonuna kadar tamamlamakla görevli ve yetkilidir. Bu kurul, önce derneğin hesaplarını inceler. İnceleme esnasında derneğe ait defterler, alındı belgeleri, harcama belgeleri, tapu ve banka kayıtları ile diğer belgelerinin tespiti yapılarak varlık ve yükümlülükleri bir tutanağa bağlanır. Tasfiye işlemeleri sırasında derneğin alacaklılarına çağrıda bulunulur ve varsa malları paraya çevrilerek alacaklılara ödenir. Derneğin alacaklı olması durumunda alacaklar tahsil edilir. Alacakların tahsil edilmesi ve borçların ödenmesinden sonra kalan tüm  para,  mal ve hakları, genel kurulda belirlenen yere devredilir.  

 

Genel kurulda, devredilecek yer belirlenmemişse derneğin bulunduğu ildeki amacına en yakın ve fesih edildiği tarihte en fazla üyeye sahip derneğe devredilir.

 

Tasfiyeye ilişkin tüm işlemler tasfiye tutanağında gösterilir ve tasfiye işlemleri, mülki idare amirliklerince haklı bir nedene dayanılarak verilen ek süreler hariç 3 (üç) ay içinde tamamlanır.

 

Derneğin para, mal ve haklarının tasfiye ve intikal işlemlerinin tamamlanmasını müteakip tasfiye kurulu tarafından durumun 7 (yedi) gün içinde bir yazı ile dernek merkezinin bulunduğu yerin mülki idare amirliğine bildirilmesi ve bu yazıya tasfiye tutanağının da eklenmesi zorunludur.

 

Derneğin defter ve belgelerini tasfiye kurulu sıfatıyla son yönetim kurulu üyeleri saklamakla görevlidir. Bu görev, bir yönetim kurulu üyesine de verilebilir. Bu defter ve belgelerin saklanma süresi beş yıldır.  

 

MADDE 52: İÇ DENETİM

 

Kulübün iç denetimi Denetleme Kurulu tarafından yapılır. Bunun yanında bağımsız denetim kuruluşlarına da denetim yaptırılabilir. Genel kurul, yönetim kurulu veya bağımsız denetim kuruluşlarınca denetim yapılmış olması, Denetleme Kurulunun yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz. Denetleme Kurulu tarafından en geç yılda bir defa derneğin denetimi gerçekleştirilir. Genel Kurul veya Yönetim Kurulu, gerek görülen hallerde denetim yapabilir veya bağımsız denetim kuruluşlarına denetim yaptırabilir.     

 

MADDE 53: HÜKÜM EKSİKLİĞİ 

 

Bu tüzükte belirtilmemiş hususlarda  Dernekler Kanunu, Türk Medeni Kanunu ve bu Kanunlara atfen çıkartılmış olan Dernekler Yönetmeliği ve ilgili diğer mevzuatın dernekler hakkındaki hükümleri uygulanır.

 

 

 

 

MADDE 54: YÜRÜRLÜK 

 

İşbu Tüzüğün değiştirilen ve eklenen maddeleri ile geçici maddeleri Genel Kurul tarafından kabul edildiği tarihte yürürlüğe girer.

 

Dernekler Yasası’na uygun olarak hazırlanan işbu Tüzük, 29.02.2020 tarihinde yapılan Samsunspor Kulübü Derneği Olağnaüstü Genel Kurul toplantısında oy birliği ile kabul edilmiştir.

 

MADDE 55: GEÇİCİ HÜKÜMLER

 

Geçici Madde 1: İş bu Tüzük yürürlüğe girinceye kadar yapılmış olan üyelik başvuruları geçerli sayılır. Ancak, üyeliğe kabul iş bu Tüzük hükümlerine göre yapılır.

 

 

Geçici Madde 2 : Madde 40 uyarınca ihdas edilen Divan kurulu için tüzük değişikliğinin kabul edilerek yürürlüğe girdiği Genel Kurulda seçim ve oylama yapılır.

 

 

 

 

 

 

Yüksel YILDIRIM                              M.Savaş BOYAR                       Onur BIYIKLI

 

 

 

 

 

Fuat KATIRCI                                  Erdinç TOSUNOĞLU                   Ergin ZORLU